صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال پنجم (1397-1396): جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ موضوع مبحث پاورپوینت پی دی اف فایل صوتی
جلسه 1
جلسه 421 96/07/16 تحدید نسل مقدمه اول

جلسه 2
جلسه 422 96/07/17 تحدید نسل نظریات جمعیت شناسی

جلسه 3
جلسه 423 96/07/18 تحدید نسل حکم اولی تکثیر نسل

جلسه 4
جلسه 424 96/07/19 تحدید نسل

حکم اولی تکثیر نسل

روایات باب

جلسه 5
جلسه 425 96/07/22

تحدید نسل

تعقیم

حکم اولی تکثیر نسل

جمع بندی

جواز عزل در ازدواج دائم

تعقیم

جلسه 6
جلسه 426 96/07/23 تعقیم

ادله حرمت تعقیم

دلیل اول

جلسه 7
جلسه 427 96/07/25 تعقیم

ادله حرمت تعقیم

دلیل دوم بر حرمت اضرار به نفس

جلسه 8
جلسه 428 96/07/26 تعقیم

ادله حرمت تعقیم

دلیل دوم بر حرمت اضرار به نفس

جلسه 9
جلسه 429 96/07/29 تعقیم

ادله حرمت تعقیم

دلیل سوم و  چهارم بر حرمت اضرار به نفس

جلسه 10
جلسه 430 96/07/30 تعقیم

ادله حرمت

دلیل پنجم و  ششم بر حرمت اضرار به نفس

جلسه 11
جلسه 431 96/08/02 تعقیم

ادله حرمت تعقیم

دلیل هفتم بر حرمت اضرار به نفس

جلسه 12
جلسه 432 96/08/03 تعقیم

ادله حرمت

دلیل هشتم حکم عقل به اضرار به نفس

آیا تعقیم مصداق اضرار به نفس است؟

جلسه 13
جلسه 433 96/08/06 تعقیم

ادله حرمت

دلیل دوم و سوم بر حرمت تعقیم

جلسه 14
جلسه 434 96/08/07 تعقیم

ادله حرمت

جمع بندی

جلسه 15
جلسه 435 96/09/04 تلقیح مقدمه اول

جلسه 16
جلسه 436 96/09/05 تلقیح

اصل در مسئله

کلمات فقها

روایات باب

جلسه 17
جلسه 437 96/09/08 تلقیح

اصل در مسئله

کلمات فقها

روایات باب

جلسه 18
جلسه 438 96/09/11 تلقیح

اصل در مسئله

کلمات فقها

روایات باب

جمع بندی

جلسه 19
جلسه 439 96/09/12 تلقیح

مسئله اول

سوال 1

جلسه 20
جلسه 440 96/09/13 تلقیح

مسئله اول

سوال 2

جلسه 21
جلسه 441 96/09/14 تلقیح

مسئله اول

سوال 2

جلسه 22
جلسه 442 96/09/18 تلقیح

مسئله اول

سوال 2

جلسه 23
جلسه 443 96/09/19 تلقیح سوال سوم: آیا عللی که برای حرمت زنا مطرح شده است، می تواند تلقیح مصنوعی را تحریم کند؟

جلسه 24
جلسه 444 96/09/20 تلقیح

مسئله دوم: حرمت نظر کردن طبیب به عورت زن اگر لازم باشد.

سوال اول: حرمت نظر به عورت و وجوب ستر آن

سوال دوم: حرمت نظر به عورت و وجوب ستر آن در حالت اضطرار

جلسه 25
جلسه 445 96/09/21 تلقیح

ادامه مسئله دوم: اگر نظر کردن طبیب به عورت زن لازم باشد، آیا حرام است؟

ادامه سوال اول و دوم

جلسه 26
جلسه 446 96/09/22 تلقیح

ادامه مسئله دوم: اگر نظر کردن طبیب به عورت زن لازم باشد، آیا حرام است؟

ادامه سوال اول و دوم

جلسه 27
جلسه 447 96/09/25 تلقیح

مسئله چهارم: با وجود طبیب زن (مماثل)، می توان به طبیب مرد (غیرمماثل) رجوع کرد؟

سوال پنجم: میزان اضطراری که مجوز کشف عورت و نظر به آن می باشد چقدر است؟

جلسه 28
جلسه 448 96/09/26 تلقیح

ادامه مسئله چهارم: با وجود طبیب زن (مماثل)، می توان به طبیب مرد(غیرمماثل) رجوع کرد؟

ادامه سوال پنجم

مسئله سوم: حرمت استمناء

جلسه 29
جلسه 449 96/09/27 تلقیح

مسئله سوم: حرمت استمناء

بررسی روایات

جلسه 30
جلسه 450 96/09/28 تلقیح

مسئله سوم: حرمت استمناء

بررسی روایات

جلسه 31
جلسه 451 96/09/29 تلقیح

مسئله سوم: حرمت استمناء

بررسی روایات

جلسه 32
جلسه 452 96/10/02 تلقیح

مسئله سوم: حرمت استمناء

اگر تلقیح مصنوعی وابسته به استمناء شد آیااستمناء حرام است؟

جلسه 33
جلسه 453 96/10/03 تلقیح

مسئله چهارم: آیا ازاله بکارت بدون ازدواج جایز است؟

مسئله پنجم: آیا بارداری زن غیر متزوجه حرام است؟

جلسه 34
جلسه 454 96/10/04 تلقیح ادامه مسئله پنجم/ مسئله ششم: آیا از بین بردن نطفه منعقده حرام است؟ مسئله هفتم: در صورت تشکیل نطفه از تخمک یک زن و اسپرم چند مرد، جنین تلقیحی حرام است؟

جلسه 35
جلسه 455 96/10/05 تلقیح

ادامه مسئله هفتم

مسئله هشتم: مرد از محارم زنی است که صاحب رحم اجاره ای است پایان بحث تلقیح

جلسه 36
جلسه 456 96/10/06 تغییر جنسیت بررسی مقدمات

جلسه 37
جلسه 457 96/10/10 تغییر جنسیت بررسی مقدمات

جلسه 38
جلسه 458 96/10/11 تغییر جنسیت

بررسی مقدمات

تاریخچه خنثی ها (دو جنسی ها)

جلسه 39
جلسه 459 96/10/12 تغییر جنسیت

بررسی مقدمات

مبنای تعیین جنسیت در خنثی ها روایات باب

احکام ویژه خنثی ها

جلسه 40
جلسه 460 96/10/16 تغییر جنسیت

بررسی مقدمات بحث

مقدمه: آیا خنثی طبیعت ثالثه است؟

جلسه 41
جلسه 461 96/10/17 تغییر جنسیت

بررسی مقدمات بحث

مقدمه: آیا خنثی طبیعت ثالثه است؟ نظر مراغی صاحب عناوین

جلسه 42
جلسه 462 96/10/18 تغییر جنسیت

حکم تغییر جنسیت

نظر مرحوم امام

جلسه 43
جلسه 463 96/10/20 تغییر جنسیت

حکم تغییر جنسیت

ادله مجوزین

اصل برائت

قاعده تسلیط

جلسه 44
جلسه 464 96/10/23 تغییر جنسیت

حکم تغییر جنسیت

ادله قائلین به حرمت

دلیل اول: آیه شریفه تحریم تغییر خلق الله

دلیل دوم: حرمت تشبّه زن به مرد و مرد به زن

دلیل سوم و چهارم

جلسه 45
جلسه 465 96/10/24

تغییر جنسیت

شبیه سازی

حکم تغییر جنسیت

ادله قائلین به حرمت

دلیل پنجم

خاتمه

مقدمه اول و دوم

جلسه 46
جلسه 466 96/10/25 شبیه سازی

مقدمه سوم: شبیه سازی چیست؟

مقدمه چهارم: سلولهای بنیادین چیست؟

جلسه 47
جلسه 467 96/10/26 شبیه سازی

مقدمه پنجم: شبیه سازی در گیاهان و حیوانات

مقدمه ششم: شبیه سازی انسانی

جلسه 48
جلسه 468 96/10/27 شبیه سازی

مقدمه هفتم: اصل اولی در بحث فروج برائت است

ادله حرمت شبیه سازی

دلیل اول: آیه

دلیل دوم: تحدی با خداوند

جلسه 49
جلسه 469 96/10/30 شبیه سازی

ادله حرمت

دلیل سوم: تشکیک در دین و دخالت در فعل خدا

دلیل چهارم: تغییر خلق خدا

دلیل پنجم: قطع ارتباط پدر و فرزند

دلیل ششم: آدمی مالک بدن خویش نیست

جلسه 50
جلسه 470 96/11/01 شبیه سازی

ادله حرمت

دلیل هفتم: ذوق فقاهت

دلیل هشتم: آدمی از انسانیت تهی می شود

دلیل نهم: امکان شکل گیری روابط نامشروع

دلیل دهم: تولد فرزند باید از طریق ازدواج باشد

دلیل یازدهم: استفاده ابزاری از موجودات شبیه سازی شده

قبلیبعدی