صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت |  سال چهارم (1396-1395): جلسات 51 تا 103

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ موضوع مبحث پاورپوینت پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 368 95/10/27 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو/حضرت امام در تبیین روایات

جلسه 52
جلسه 369 95/10/28 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو/اشاره امام به روایات مجوزه و رد ایشان

جلسه 53
جلسه 370 95/10/29 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو/حکم امام در مسئله

جلسه 54
جلسه 371 95/11/03 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو/حضرت امام در حل اشکال همدانی

جلسه 55
جلسه 372 95/11/04 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو/تحصیل عجز قبل از فعلیت به قلم امام

جلسه 56
جلسه 373 95/11/05 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو/حکیم در ذیل عنوان لایجوز اراقه الماء

جلسه 57
جلسه 374 95/11/06 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو/خویی در باب تعجیز قبل الوقت/جمع بندی

جلسه 58
جلسه 375 95/11/09 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو/عسر و حرج

جلسه 59
جلسه 376 95/11/10 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو/جمع بندی بحث کاشت ناخن/کاشت مو/پایان بحث آرایش

جلسه 60
جلسه 377 95/11/12 مکاسب محرمه، نوع چهارم تشبیب اظهار عشق به زن بیگانه

جلسه 61
جلسه 378 95/11/16 مکاسب محرمه، نوع چهارم تشبیب اظهار عشق به زن بیگانه/ادله تحریم

جلسه 62
جلسه 379 95/11/18 مکاسب محرمه، نوع چهارم تشبیب اظهار عشق به زن بیگانه/ادله تحریم

جلسه 63
جلسه 380 95/11/19 مکاسب محرمه، نوع چهارم تشبیب اظهار عشق به زن بیگانه/ادله تحریم/فحوی ادله حرمت/طائفه اول

جلسه 64
جلسه 381 95/11/20 مکاسب محرمه، نوع چهارم تشبیب اظهار عشق به زن بیگانه/ادله تحریم/ادله حرمت/طائفه دوم

جلسه 65
جلسه 382 95/11/26 مکاسب محرمه، نوع چهارم تشبیب اظهار عشق به زن بیگانه/ادله تحریم/ادله حرمت/طائفه دوم/دلالت روایت

جلسه 66
جلسه 383 95/11/27 مکاسب محرمه، نوع چهارم تشبیب اظهار عشق به زن بیگانه/ادله تحریم/طائفه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم

جلسه 67
جلسه 384 95/11/30 مکاسب محرمه، نوع چهارم تشبیب اظهار عشق به زن بیگانه/جمع بندی ادله/حکم نقاشی و مجسمه سازی

جلسه 68
جلسه 385 95/12/01 مکاسب محرمه، نوع چهارم تشبیب اظهار عشق به زن بیگانه/جمع بندی ادله/حکم نقاشی و مجسمه سازی

جلسه 69
جلسه 386 95/12/02 مکاسب محرمه، نوع چهارم تشبیب اظهار عشق به زن بیگانه/حکم نقاشی و مجسمه سازی/اقسام

جلسه 70
جلسه 387 95/12/03 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم نقاشی و مجسمه سازی/کلام مرحوم شیخ و حضرت امام

جلسه 71
جلسه 388 95/12/04 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم نقاشی و مجسمه سازی/بررسی معانی لغوی تمثال و صورت

جلسه 72
جلسه 389 95/12/07 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم نقاشی و مجسمه سازی/کلمات فقها در مسئله

جلسه 73
جلسه 390 95/12/08 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم نقاشی و مجسمه سازی/کلمات فقها در مسئله

جلسه 74
جلسه 391 95/12/14 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم نقاشی و مجسمه سازی/کلمات فقها/ادله مسئله

جلسه 75
جلسه 392 95/12/15 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم نقاشی و مجسمه سازی/کلمات فقها/ادله مسئله

جلسه 76
جلسه 393 95/12/16 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم نقاشی و مجسمه سازی/کلمات فقها/ادله مسئله

جلسه 77
جلسه 394 95/12/17 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم نقاشی و مجسمه سازی/کلمات فقها/ادله مسئله

جلسه 78
جلسه 395 95/12/18 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم نقاشی و مجسمه سازی/کلمات فقها/ادله مسئله

جلسه 79
جلسه 396 95/12/21 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم نقاشی و مجسمه سازی/کلمات فقها/ادله مسئله

جلسه 80
جلسه 397 95/12/22 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم نقاشی و مجسمه سازی/کلمات فقها/ادله مسئله

جلسه 81
جلسه 398 95/12/23 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم نقاشی و مجسمه سازی/کلمات فقها/ادله و جمعبندی

جلسه 82
جلسه 399 96/01/15 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/ادله مسئله

جلسه 83
جلسه 400 96/01/16 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/جمع بندی

جلسه 84
جلسه 401 96/01/19 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/جمع بندی

جلسه 85
جلسه 402 96/01/20 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/حکم ساختن یک تصویر توسط چند نفر

جلسه 86
جلسه 403 96/01/21 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/حکم ساختن یک تصویر توسط چند نفر/کلام سید یزدی

جلسه 87
جلسه 404 96/01/26 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/حکم ساختن تصویر توسط چند نفر/پاسخ امام به سید یزدی

جلسه 88
جلسه 405 96/01/27 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/حکم ساختن یک تصویر توسط چند نفر/عبارات حضرت امام

جلسه 89
جلسه 406 96/01/28 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/حکم ساختن یک تصویر توسط چند نفر/عبارات حضرت امام

جلسه 90
جلسه 407 96/01/29 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/حکم ساختن یک تصویر توسط چند نفر/نتیجه گیری

جلسه 91
جلسه 408 96/01/30 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/حکم ساختن یک تصویر توسط چند نفر/مجسمه سازی و تصویرگری توسط غیر مکلف

جلسه 92
جلسه 409 96/02/02 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/حکم ساختن تمثال جن و ملک/حکم نگهداری تصاویری که ساختن آنها حرام است

جلسه 93
جلسه 410 96/02/04 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/حکم ساختن تمثال جن و ملک/حکم نگهداری تصاویری که ساختن آنها حرام است

جلسه 94
جلسه 411 96/02/09 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/حکم ساختن تمثال جن و ملک/حکم نگهداری تصاویری که ساختن آنها حرام است

جلسه 95
جلسه 412 96/02/12 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/نگهداری آن دسته از تصاویر که ساختن آنها حرام است، چه حکمی دارد؟/ادله حرمت

جلسه 96
جلسه 413 96/02/13 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/نگهداری آن دسته از تصاویر که ساختن آنها حرام است، چه حکمی دارد؟/ادله حرمت

جلسه 97
جلسه 414 96/02/16 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/نگهداری آن دسته از تصاویر که ساختن آنها حرام است، چه حکمی دارد؟/ادله حرمت

جلسه 98
جلسه 415 96/02/17 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/نگهداری آن دسته از تصاویر که ساختن آنها حرام است، چه حکمی دارد؟/ادله حرمت

جلسه 99
جلسه 416 96/02/18 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/نگهداری آن دسته از تصاویر که ساختن آنها حرام است، چه حکمی دارد؟/ادله حرمت

جلسه 100
جلسه 417 96/02/19 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/نگهداری آن دسته از تصاویر که ساختن آنها حرام است، چه حکمی دارد؟/ادله جواز نگهداری

جلسه 101
جلسه 418 96/02/20 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/نگهداری آن دسته از تصاویر که ساختن آنها حرام است، چه حکمی دارد؟/ادله جواز نگهداری

جلسه 102
جلسه 419 96/02/23 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/نگهداری آن دسته از تصاویر که ساختن آنها حرام است، چه حکمی دارد؟/ادله جواز نگهداری

جلسه 103
جلسه 420 96/02/24 مکاسب محرمه، نوع چهارم حکم تکلیفی نقاشی و مجسمه سازی/نگهداری آن دسته از تصاویر که ساختن آنها حرام است، چه حکمی دارد؟/پایان بحث

قبلیبعدی