صفحه نخست | تفسیر قرآن | فایل صوتی جلسات | سال سوم (1401-1400): جلسات 120 تا 170

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره  مسلسل
تاریخ موضوع مبحث فایل صوتی
جلسه 51
120 00/11/23 تفسیر قرآن
سوره قدر

جلسه 52
121 00/11/24

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 53
122
00/11/25

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 54
123
00/11/30

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 55
124
00/12/01

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 56
125
00/12/02

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 57
126
00/12/03

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 58
127
00/12/07

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 59
128
00/12/08

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 60
129
00/12/09

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 61
130
00/12/10

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 62
131
00/12/16

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 63
132
00/12/17

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 64
133
00/12/21

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 65
134
00/12/22

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 66
135
00/12/23

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 67
136
00/12/24

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 68
137
01/01/14

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 69
138
01/01/15

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 70
139
01/01/16

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 71
140
01/01/17

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 72
141
01/01/21

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 73
142
01/01/22

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 74
143
01/01/23

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 75
144
01/01/27

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 76
145
01/01/28

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 77
146
01/01/29

تفسیر قرآن

سوره علق

جلسه 78
147
01/01/30

تفسیر قرآن

سوره تین

جلسه 79
148
01/01/31

تفسیر قرآن

سوره تین

جلسه 80
149
01/02/04

تفسیر قرآن

سوره تین

جلسه 81
150
01/02/05

تفسیر قرآن

سوره تین

جلسه 82
151
01/02/06

تفسیر قرآن

سوره تین

جلسه 83
152
01/02/07

تفسیر قرآن

سوره تین

جلسه 84
153
01/02/10

تفسیر قرآن

سوره تین

جلسه 85
154
01/02/11

تفسیر قرآن

سوره تین

جلسه 86
155
01/02/17

تفسیر قرآن

سوره تین

جلسه 87
156
01/02/18

تفسیر قرآن

سوره تین

جلسه 88
157
01/02/19

تفسیر قرآن

سوره تین

جلسه 89
158
01/02/24

تفسیر قرآن

سوره انشراح

جلسه 90
159
01/02/25

تفسیر قرآن

سوره انشراح

جلسه 91
160
01/02/26

تفسیر قرآن

سوره انشراح

جلسه 92
161
01/02/27

تفسیر قرآن

سوره انشراح

جلسه 93
162
01/02/31

تفسیر قرآن

سوره انشراح

جلسه 94
163
01/03/01

تفسیر قرآن

سوره انشراح

جلسه 95
164
01/03/02

تفسیر قرآن

سوره انشراح

جلسه 96
165
01/03/22

تفسیر قرآن

سوره انشراح

جلسه 97
166
01/03/23

تفسیر قرآن

سوره انشراح

جلسه 98
167
01/03/24

تفسیر قرآن

سوره انشراح


قبلیبعدی