صفحه نخست | تفسیر قرآن | فایل صوتی جلسات | سال سوم (1401-1400): جلسات 70 تا 119

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره  مسلسل
تاریخ موضوع مبحث فایل صوتی
جلسه 1
70 00/07/17 تفسیر قرآن
سوره عادیات

جلسه 2
71 00/07/18

تفسیر قرآن

سوره عادیات

جلسه 3
72
00/07/19

تفسیر قرآن

سوره  عادیات

جلسه 4
73
00/07/20

تفسیر قرآن

سوره عادیات

جلسه 5
74
00/07/24

تفسیر قرآن

سوره زلزال

جلسه 6
75
00/07/25

تفسیر قرآن

سوره زلزال

جلسه 7
76
00/07/26

تفسیر قرآن

سوره زلزال

جلسه 8
77
00/07/27

تفسیر قرآن

سوره زلزال

جلسه 9
78
00/08/01

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 10
79
00/08/02

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 11
80
00/08/03

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 12
81
00/08/04

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 13
82
00/08/10

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 14
83
00/08/11

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 15
84
00/08/15

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 16
85
00/08/16

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 17
86
00/08/17

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 18
87
00/08/18

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 19
88
00/08/22

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 20
89
00/08/23

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 21
90
00/08/25

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 22
91
00/08/29

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 23
92
00/08/30

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 24
93
00/09/01

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 25
94
00/09/02

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 26
95
00/09/06

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 27
96
00/09/07

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 28
97
00/09/08

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 29
98
00/09/09

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 30
99
00/09/13

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 31
100
00/09/14

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 32
101
00/09/15

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 33
102
00/09/16

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 34
103
00/09/20

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 35
104
00/09/21

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 36
105
00/09/22

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 37
106
00/09/23

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 38
107
00/10/04

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 39
108
00/10/05

تفسیر قرآن

سوره بیّنه

جلسه 40
109
00/10/06

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 41
110
00/10/07

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 42
111
00/10/11

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 43
112
00/10/12

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 44
113
00/10/13

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 45
114
00/10/18

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 46
115
00/10/19

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 47
116
00/10/20

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 48
117
00/11/09

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 49
118
00/11/10

تفسیر قرآن

سوره قدر

جلسه 50
119
00/11/11

تفسیر قرآن

سوره قدر

قبلیبعدی