صفحه نخست | تفسیر قرآن | فایل صوتی جلسات | سال اول (1399-1398): جلسات 1 تا 45

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره  مسلسل
تاریخ موضوع مبحث فایل صوتی
جلسه 1
1 99/03/10 تفسیر قرآن
سوره ناس

جلسه 2
2 99/03/11

تفسیر قرآن

سوره ناس

جلسه 3
3
99/03/12

تفسیر قرآن

سوره ناس

جلسه 4
4
99/03/17

تفسیر قرآن

سوره ناس

جلسه 5
5
99/03/18

تفسیر قرآن

سوره ناس

جلسه 6
6
99/03/19

تفسیر قرآن

سوره ناس

جلسه 7
7
99/03/20

تفسیر قرآن

سوره ناس

جلسه 8
8
99/03/24

تفسیر قرآن

سوره ناس

جلسه 9
9
99/03/25

تفسیر قرآن

سوره ناس

جلسه 10
10
99/03/26

تفسیر قرآن

سوره فلق

جلسه 11
11
99/03/27

تفسیر قرآن

سوره فلق

جلسه 12
12
99/03/31

تفسیر قرآن

سوره فلق

جلسه 13
13
99/04/01

تفسیر قرآن

سوره فلق

جلسه 14
14
99/04/02

تفسیر قرآن

سوره توحید

جلسه 15
15
99/04/03

تفسیر قرآن

سوره توحید

جلسه 16
16
99/04/07

تفسیر قرآن

سوره توحید

جلسه 17
17
99/04/08

تفسیر قرآن

سوره توحید

جلسه 18
18
99/04/09

تفسیر قرآن

سوره مسد

جلسه 19
19
99/04/10

تفسیر قرآن

سوره مسد

جلسه 20
20
99/04/28

تفسیر قرآن

سوره مسد

جلسه 21
21
99/04/29

تفسیر قرآن

سوره مسد

جلسه 22
22
99/04/30

تفسیر قرآن

سوره نصر

جلسه 23
23
99/05/04

تفسیر قرآن

سوره نصر

جلسه 24
24
99/05/05

تفسیر قرآن

سوره نصر

جلسه 25
25
99/04/06

تفسیر قرآن

سوره نصر

جلسه 26
26
99/05/07

تفسیر قرآن

سوره نصر

جلسه 27
27
99/05/12

تفسیر قرآن

سوره کافرون

جلسه 28
28
99/05/13

تفسیر قرآن

سوره کافرون

جلسه 29
29
99/05/14

تفسیر قرآن

سوره کافرون

جلسه 30
30
99/05/19

تفسیر قرآن

سوره کافرون

جلسه 31
31
99/05/20

تفسیر قرآن

سوره کافرون

جلسه 32
32
99/05/21

تفسیر قرآن

سوره کوثر

جلسه 33
33
99/05/25 تفسیر قرآن سوره کوثر

جلسه 34
34
99/05/26

تفسیر قرآن

سوره کوثر

جلسه 35
35
99/05/27

تفسیر قرآن

سوره ماعون

جلسه 36
36
99/05/28

تفسیر قرآن

سوره ماعون

جلسه 37
37
99/06/01

تفسیر قرآن

سوره ماعون

جلسه 38
38
99/06/02

تفسیر قرآن

سوره ماعون

جلسه 39
39
99/06/03

تفسیر قرآن

سوره ماعون

جلسه 40
40
99/06/04

تفسیر قرآن

سوره ماعون

جلسه 41
41
99/06/10

تفسیر قرآن

سوره ماعون

جلسه 42
42
99/06/11

تفسیر قرآن

سوره قریش

جلسه 43
43
99/06/15

تفسیر قرآن

سوره قریش

جلسه 44
44
99/06/16

تفسیر قرآن

سوره قریش

جلسه 45
45
99/06/17

تفسیر قرآن

سوره قریشقبلیبعدی