صفحه نخست | القواعد الفقهیه | فایل صوتی جلسات | سال دوم (1399-1398): جلسات 51 تا 100

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه
تاریخ موضوع مبحث
فایل صوتی
جلسه 51 98/10/09 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 52 98/10/10 قواعد فقهیه
فقه معاملات

جلسه 53 98/10/11 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 54 98/10/14 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 55 98/10/15 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 56 98/10/16 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 57 98/10/17 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 58 98/10/18 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 59 98/10/22 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 60 98/10/23 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 61 98/10/24 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 62 98/10/25 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 63 98/10/28 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 64 98/10/29 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 65 98/10/30 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 66 98/11/01 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 67 98/11/02 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 68 98/11/12 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 69 98/11/13 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 70 98/11/14 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 71 98/11/15 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 72 98/11/16 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 73 98/11/19 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 74 98/11/20 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 76 98/11/22 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 77 98/11/23 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 78 98/11/26 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 79 98/11/27 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 80 98/11/28 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 81 98/11/29 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 82 98/11/30 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 83 98/12/03 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 84 98/12/04 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 85 98/12/05 قواعد فقهیه فقه معاملاتقبلیبعدی