صفحه نخست | القواعد الفقهیه | فایل صوتی جلسات | سال اول (1398-1397): جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه
تاریخ موضوع مبحث فایل صوتی
جلسه 1 97/08/21 قواعد فقهیه
فقه معاملات

جلسه 2 97/08/22 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 3 97/08/23 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 4 97/08/26 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 5 97/08/27 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 6 97/08/28 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 7 97/08/29

قواعد فقهیه

فقه معاملات

جلسه 8 97/08/30 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 9 97/09/05 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 10 97/09/06 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 11 97/09/07 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 12 97/09/10 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 13 97/09/11 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 14 97/09/12 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 15 97/09/13 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 16 97/09/14 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 17 97/09/17 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 18 97/09/18 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 19 97/09/19 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 20 97/09/20 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 21 97/09/21 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 22 97/09/26 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 23 97/09/27 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 24 97/09/28 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 25 97/10/01 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 26 97/10/02 قواعد فقهیه فقه معاملات-

جلسه 27 97/10/03 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 28 97/10/04 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 29 97/10/05 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 30 97/10/08 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 31 97/10/09 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 32 97/10/10 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 33 97/10/11 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 34 97/10/12 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 35 97/10/15 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 36 97/10/16 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 37 97/10/17 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 38 97/10/18 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 39 97/10/19 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 40 97/10/22 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 41 97/10/23 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 42 97/10/24 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 43 97/10/25 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 44 97/11/06 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 45 97/11/07 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 46 97/11/08 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 47 97/11/09 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 48 97/11/10 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 49 97/11/13 قواعد فقهیه فقه معاملات

جلسه 50 97/11/14 قواعد فقهیه فقه معاملات

قبلیبعدی