صفحه نخست | رسایل | فایل صوتی جلسات | سال سوم: جلسات 51 تا 106

فایل های صوتی درس رسائل چاپ کنگره، الطبعه الخامسه عشره، 1433 ه.ق.

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.

 

جلسه 51 96/10/23

ص 24
جلسه 52
96/10/24
ص 26

جلسه 53 96/10/25

ص 28
جلسه 54
96/10/26
ص 30

جلسه 55 96/10/30

ص 31
جلسه 56
96/11/01
ص 32

جلسه 57 96/11/02

ص 34
جلسه 58
96/11/03
ص 37

جلسه 59 96/11/04

ص 38
جلسه 60
96/11/07
ص 40

جلسه 61 96/11/08

ص 41
جلسه 62
96/11/09
ص 43

جلسه 63 96/11/10

ص 45
جلسه 64
96/11/14
ص 46

جلسه 65 96/11/15

ص 49
جلسه 66
96/11/17
ص 53

جلسه 67 96/11/18

ص 54
جلسه 68
96/11/23
ص 56

جلسه 69 96/11/24

ص ---
جلسه 70
96/11/25
ص 59

جلسه 71 96/12/06

ص 61
جلسه 72
96/12/07
ص 61

جلسه 73 96/12/08

ص 62
جلسه 74
96/12/09
ص 64

جلسه 75 96/12/12

ص 65
جلسه 76
96/12/13
ص 67

جلسه 77 96/12/14

ص 69
جلسه 78
96/12/15
ص 70

جلسه 79 96/12/16

ص 71
جلسه 80
96/12/19
ص 72

جلسه 81 97/12/20

ص 74
جلسه 82
97/12/21
ص 75

جلسه 83 97/12/22

ص 77
جلسه 84
97/12/23
ص 79

جلسه 85 97/01/19

ص 191
جلسه 86
97/01/20
ص 192

جلسه 87 97/01/21

ص 193
جلسه 88
97/01/22
ص 195

جلسه 89 97/01/26

ص 197
جلسه 90
97/01/27
ص 198

جلسه 91 97/01/28

ص 200
جلسه 92
97/01/29
ص 201

جلسه 93 97/02/01

ص 203
جلسه 94
97/02/02
ص 204

جلسه 95 97/02/03

ص 205
جلسه 96
97/02/04
ص 206

جلسه 97 97/02/05

ص 208
جلسه 98
97/02/08
ص 210

جلسه 99 97/02/09

ص 212
جلسه 100
97/02/10
ص 213

جلسه 101 97/02/11

ص 216
جلسه 102
97/02/15
ص 218

جلسه 103 97/02/16

ص 233
جلسه 104
97/02/17
ص 247

جلسه 105 97/02/18

ص 255
جلسه 106
97/02/19
ص 273

قبلیبعدی