صفحه نخست | مكاسب | فايل صوتي جلسات | سال پنجم: جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه
تاریخ موضوع مبحث فایل صوتی
جلسه 1 96/07/16
ص 11

جلسه 2 96/07/17
ص 13

جلسه 3 96/07/18
ص 15

جلسه 4 ---
ص ---

جلسه 5 96/07/22
ص 19

جلسه 6 96/07/23
ص 21

جلسه 7 96/07/25
ص 24

جلسه 8 96/07/26
ص 26

جلسه 9 96/07/29
ص 26

جلسه 10 96/07/30
ص 29

جلسه 11 96/08/02
ص 32

جلسه 12 96/08/03
ص 36

جلسه 13 96/08/06
ص 39

جلسه 14 96/08/07
ص 43

جلسه 15 96/08/08
ص 47

جلسه 16 96/08/09
ص 51

جلسه 17 96/08/10
ص 54

جلسه 18 96/08/13
ص 58

جلسه 19 96/09/04
ص 61

جلسه 20 96/09/05
ص 67

جلسه 21 96/09/07
ص 72

جلسه 22 96/09/08
ص 75

جلسه 23 96/09/11
ص 79

جلسه 24 96/09/12
ص 80

جلسه 25 96/09/13
ص ---

جلسه 26 96/09/14
ص 86

جلسه 27 96/09/18
ص 87

جلسه 28 96/09/19
ص 89

جلسه 29 96/09/20
ص 92

جلسه 30 96/09/21
ص ---

جلسه 31 96/09/22
ص 95

جلسه 32 96/09/25
ص 97

جلسه 33 96/09/26
ص 99

جلسه 34 96/09/27
ص 102

جلسه 35 96/09/28
ص 106

جلسه 36 96/10/02
ص 108

جلسه 37 96/10/03
ص 113

جلسه 38 96/10/04
ص 117

جلسه 39 96/10/05
ص 121

جلسه 40 96/10/06
ص 126

جلسه 41 96/10/09
ص 127

جلسه 42 96/10/10
ص 128

جلسه 43 96/10/11
ص 129

جلسه 44 96/10/12
ص 130

جلسه 45 96/10/13
ص 133

جلسه 46 96/10/16
ص 135

جلسه 47 96/10/17
ص 136

جلسه 48 96/10/18
ص 137

جلسه 49 96/10/19
ص

جلسه 50 96/10/20
ص


قبلیبعدی