صفحه نخست | مكاسب | فايل صوتي جلسات | سال چهارم: جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه
تاریخ موضوع مبحث فایل صوتی
جلسه 1 95/06/24 ص 23

جلسه 2 95/06/27 ص 24

جلسه 3 95/06/28 ص 68

جلسه 4 95/06/29 ص 68

جلسه 5 95/06/31 ص 70

جلسه 6 95/07/03 ص 72

جلسه 7 95/07/04 ص 74

جلسه 8 95/07/05 ص 75

جلسه 9 95/07/06 ص 77

جلسه 10 95/07/07 ص 80

جلسه 11 95/07/25 ص 81

جلسه 12 95/07/26 ص 82

جلسه 13 95/07/27 ص 84

جلسه 14 95/07/28 ص 86

جلسه 15 95/08/01 ص 88

جلسه 16 95/08/02 ص 89

جلسه 17 95/08/03 ص 90

جلسه 18 95/08/04 ص 91

جلسه 19 95/08/05 ص 92

جلسه 20 95/08/09 ص 94

جلسه 21 95/08/10 ص 96

جلسه 22 95/08/11 ص 97

جلسه 23 95/08/12 ص 97

جلسه 24 95/08/15 ص 98

جلسه 25 95/08/16 ص 98

جلسه 26 95/08/18 ص 98

جلسه 27 95/08/19 ص 99

جلسه 28 95/08/22 ص 100

جلسه 29 95/08/23 ص 101

جلسه 30 95/08/24 ص 101

جلسه 31 95/08/25 ص 102

جلسه 32 95/09/13 ص 103

جلسه 33 95/09/14 ص 103

جلسه 34 95/09/15 ص 106

جلسه 35 95/09/16 ص 107

جلسه 36 95/09/17 ص 109

جلسه 37 95/09/20 ص 110

جلسه 38 95/09/21 ص 112

جلسه 39 95/09/22 ص 117

جلسه 40 95/09/23 ص 118

جلسه 41 95/09/24 ص 119

جلسه 42 95/09/28 ص 121

جلسه 43 95/09/29 ص 123

جلسه 44 95/09/30 ص 126

جلسه 45 95/10/01 ص 127

جلسه 46 95/10/04 ص 129

جلسه 47 95/10/05 ص 131

جلسه 48 95/10/06 ص 133

جلسه 49 95/10/07 ص 133

جلسه 50 95/10/08 ص 134


قبلیبعدی