صفحه نخست | رسایل | فایل صوتی جلسات | سال سوم: جلسات 1 تا 50

فایل های صوتی درس رسائل چاپ کنگره، الطبعه الخامسه عشره، 1433 ه.ق.

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.

 

جلسه 1 96/07/16

ص 405
جلسه 2
96/07/17
ص 406

جلسه 3 96/07/18

ص 409
جلسه 4
96/07/19
ص 410

جلسه 5 96/07/22

ص 412
جلسه 6
96/07/23
ص 414

جلسه 7 96/07/25

ص 415
جلسه 8
96/07/26
ص 416

جلسه 9 96/07/29

ص 418
جلسه 10
96/07/30
ص 419

جلسه 11 96/08/02

ص 420
جلسه 12
96/08/03
ص 421

جلسه 13 96/08/06

ص 422
جلسه 14
96/08/07
ص 424

جلسه 15 96/08/08

ص 425
جلسه 16
96/08/09
ص 426

جلسه 17 96/08/10

ص 427
جلسه 18
96/08/13
ص 430

جلسه 19 96/09/04

ص 432
جلسه 20
96/09/05
ص 434

جلسه 21 96/09/07

ص 437
جلسه 22
96/09/08
ص 439

جلسه 23 96/09/11

ص 441
جلسه 24
96/09/12
ص 442

جلسه 25 96/09/13

ص 445
جلسه 26
96/09/14
ص 446

جلسه 27 96/09/18

ص 446
جلسه 28
96/09/19
ص 447

جلسه 29 96/09/20

ص 450
جلسه 30
96/09/21
ص 452

جلسه 31 96/09/22

ص 453
جلسه 32
96/09/25
ص 454

جلسه 33 96/09/26

ص 455
جلسه 34 96/09/27 ص 458

جلسه 35 96/09/28

ص 461
جلسه 36
96/10/02
ص 462

جلسه 37 96/10/03

ص 463
جلسه 38
96/10/04
ص 465

جلسه 39 96/10/05

ص 466
جلسه 40
96/10/06
ص 467

جلسه 41 96/10/09

ص 468
جلسه 42
96/10/10
ص 469

جلسه 43 96/10/11

ص 470
جلسه 44
96/10/12
ص 9

جلسه 45 96/10/13

ص 10
جلسه 46
96/10/16
ص 13

جلسه 47 96/10/17

ص 16
جلسه 48
96/10/18
ص 18

جلسه 49 96/10/19

ص 20 جلسه 50
96/10
ص

قبلیبعدی