صفحه نخست | شرح منظومه | فایل صوتی جلسات | جلد دوم، قسمت دوم

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


جلد و قسمت جلسه
تاریخ مبحث و صفحه
فایل صوتی
جلد 2، قسمت 2
جلسه 61 87/07/23

و امتناعها ای امتناع الاعاده ... ص 204

جلد 2، قسمت 2 جلسه 62 87/07/27 غرر فی دفع شبهه المعدوم ... ص 208

جلد 2، قسمت 2 جلسه 63 87/07/28 فما بمحل الاولی ـ الفاء للسببیه ص 209

جلد 2، قسمت 2 جلسه 64 87/07/29 غرر فی بیان مناط الصدق فی ... ص 212

جلد 2، قسمت 2 جلسه 65 87/07/30 وتلخیص المقام ان القضیه قد ... ص 213

جلد 2، قسمت 2 جلسه 66 87/08/07 ثم أشرنا الی ما قیل ص 215

جلد 2، قسمت 2 جلسه 67 87/08/09 ثم بینا النسبه بین نفس الأمر ص 218

جلد 2، قسمت 2 جلسه 68 87/08/11 پاورقی ص 219

جلد 2، قسمت 2 جلسه 69 87/08/12 غرر فی الجعل ص 221

جلد 2، قسمت 2 جلسه 70 87/08/13 قم لما کان الممکن روجا ترکیبیا ص 224

جلد 2، قسمت 2 جلسه 71 87/08/14 و قد مشی المشاء نحو الباقی ص 228

جلد 2، قسمت 2 جلسه 72 87/08/18 ثم شرعت فی دکر الادله علی ... ص 231

جلد 2، قسمت 2 جلسه 73 87/08/20 الفریده الثانیه فی الوجوب و ... ص 238

جلد 2، قسمت 2 جلسه 74 87/08/21 ثم النفسی قسمان ص 241

جلد 2، قسمت 2 جلسه 75 87/08/25 و هی، ای الجهات ص 243

جلد 2، قسمت 2 جلسه 76 87/08/26 و منها قولنا: والتسلسل ص 246

جلد 2، قسمت 2 جلسه 77 87/08/27 و ثانیها، أنه رفع النقیضین لزم ص 247

جلد 2، قسمت 2 جلسه 78 87/08/28 غرر فی بیان اقسام کل واحد ... ص 249

جلد 2، قسمت 2 جلسه 79 87/09/03 و الامکان بالقیاس الی الغیر ص 253

جلد 2، قسمت 2 جلسه 80 87/09/04 غرفی ابحاث متعلقه بالإمکان ص 255

جلد 2، قسمت 2 جلسه 81 87/09/05 و منها قولنا: قد لزم الإمکان ... ص 260

جلد 2، قسمت 2 جلسه 82 87/09/09 و منها قولنا: و حاجه الممکن ص 260

جلد 2، قسمت 2 جلسه 83 87/09/10 و من الأبحاث المتعلقه بالإمکان ص 262

جلد 2، قسمت 2 جلسه 84 87/09/12 و منها: ان عله الحاجه الی العله ص 265

جلد 2، قسمت 2 جلسه 85 87/09/16 و منها لوازم الاول تعالی و المهیه ص 266

جلد 2، قسمت 2 جلسه 86 87/09/23 فهذه الوجوه شواهدی ص 268

جلد 2، قسمت 2 جلسه 87 87/09/24 غرر فی بعض أحکام الوجوب ... ص 273

جلد 2، قسمت 2 جلسه 88 87/09/25 ان قلت: ما معنی سبق الوجود ص 275

جلد 2، قسمت 2 جلسه 89 87/09/30 ذا، ای الامکان الأستعدادی ص 279

جلد 2، قسمت 2 جلسه 90 87/10/01 والثانی، کون امکان ذاتی ص 281

جلد 2، قسمت 2 جلسه 91 87/10/23 الفریده الثالثه: فی القدم و ... ص 286

جلد 2، قسمت 2 جلسه 92 87/10/24 کمایکون سبق لیس واقع ص 288

جلد 2، قسمت 2 جلسه 93 87/10/28 و لنمهد لبیان ذلک ثلاث مقدمات ص 289

جلد 2، قسمت 2 جلسه 94 87/10/29 الثانیه: ان للوجود بالاجمال ... ص 290

جلد 2، قسمت 2 جلسه 95 87/10/30 فاذا، تمهد هذه، نقول ص 291

جلد 2، قسمت 2 جلسه 96 87/11/01 و هذا الاصطلاح أخذتها من ... ص 296

جلد 2، قسمت 2 جلسه 97 87/11/06 بیانه: انا سنبرهن علی اثبات ... ص 299

جلد 2، قسمت 2 جلسه 98 87/11/07 و لما کان لقائل أن یقول ص 300

جلد 2، قسمت 2 جلسه 99 87/11/08 غرر فی ذکر الأقوال فی مرجح ... ص 303

جلد 2، قسمت 2 جلسه 100 87/11/13 غرر فی أقسام السبق و هی ... ص 306

جلد 2، قسمت 2 جلسه 101 87/11/14 غرر فی بعض أحکام الأقسام ص 313

جلد 2، قسمت 2 جلسه 102 87/11/15 غرر فی تعیین ما التقدم فی کل .. ص 316

جلد 2، قسمت 2 جلسه 103 87/11/19 الفریده الرابعه فی الفعل و القوه ص 322

جلد 2، قسمت 2 جلسه 104 87/11/20 نریدان نقسم القوه الفاعله بأنها ص 323

جلد 2، قسمت 2 جلسه 105 87/11/21 لقدره السبق علی الفعل و قد ... ص 326

جلد 2، قسمت 2 جلسه 106 87/12/18 الفریده الخامسه فی الماهیه و ... ص 330

جلد 2، قسمت 2 جلسه 107 87/12/19 و کلها المعقول ثانیاً یجی ص 333

جلد 2، قسمت 2 جلسه 108 87/12/20 مرتبهً ـ مفعول فیه لمشتق بعده ص 334

جلد 2، قسمت 2 جلسه 109 87/12/23 و قد من سلباً علی الحیثیه ص 335

جلد 2، قسمت 2 جلسه 110 88/01/16 غرر فی اعتبارات الماهیه ص 339

جلد 2، قسمت 2 جلسه 111 88/01/17 و الماهیه المأخوذ کذلک قدتکون ص 342

جلد 2، قسمت 2 جلسه 112 88/01/22 ولا بشرط ایضاً کان لاثنین نمی من ص 344

جلد 2، قسمت 2 جلسه 113 88/01/23 و لما ذکرنا ان الطبیعی موجود ص 345

جلد 2، قسمت 2 جلسه 114 88/01/24 ذوالکون، أیی ذوالوجود، ذات ماله ص 347

جلد 2، قسمت 2 جلسه 115 88/01/25 فی الجسم تان، ای الماده و ... ص 351

جلد 2، قسمت 2 جلسه 116 88/01/29 غرر فی أن حقیقه النوع فصله ... ص 357

جلد 2، قسمت 2 جلسه 117 88/01/30 فهو أی الفصل و إن تبدلت ذی ص 359

جلد 2، قسمت 2 جلسه 118 88/01/31 غرر فی ذکر الأقوال فی کیفیه ... ص 361

جلد 2، قسمت 2 جلسه 119 88/02/01 بل کما یقول أصحاب القول بوحدتها ص 362

جلد 2، قسمت 2 جلسه 120 88/02/05 غرر فی خواص الأجزاء ص 364

جلد 2، قسمت 2 جلسه 121 88/02/06 وجه آخر فی حل اشکال مقدمه 4 ص 366

جلد 2، قسمت 2 جلسه 122 88/02/07 غرر فی أن الترکیب ص 370

جلد 2، قسمت 2 جلسه 123
88/02/08 غررفی التشخص ص 374

جلد 2، قسمت 2 جلسه 124 88/02/12 غرر فی التمییز بین التمیز و ... ص 378

جلد 2، قسمت 2 جلسه 125 88/02/13 و لیس کلی مع الجرئی ص 379

جلد 2، قسمت 2 جلسه 126 88/02/14 غرر فی تقسیم الوحده ص 387

جلد 2، قسمت 2 جلسه 127 88/02/15 و وحده اما حقیقیه و مفهومها ص 387

جلد 2، قسمت 2 جلسه 128 88/02/20 غرر فی الحمل و تقسیمه ص 391

جلد 2، قسمت 2 جلسه 129 88/02/21 تقسیم آخر ص 394

جلد 2، قسمت 2 جلسه 130 88/02/26 و، ربما بدل باستلزام ص 396

جلد 2، قسمت 2 جلسه 131 88/02/27 غرر فی التقابل و أقسامه ص 399

جلد 2، قسمت 2 جلسه 132 88/07/11 الفریده السابعه فی العله و ... ص 406

جلد 2، قسمت 2 جلسه 133 88/07/12 ثم أشرنا الی وجه ضبط یستبط ... ص 407

جلد 2، قسمت 2 جلسه 134 88/07/13 ارده طبع إذاما ـ زائده ـ سخرا ص 410

جلد 2، قسمت 2 جلسه 135 88/07/14 غرر فی أن جمیع أصناف الفاعل ص 415

جلد 2، قسمت 2 جلسه 136 88/07/18 و امّا کونها فاعلاً بالتجلی ص 416

جلد 2، قسمت 2 جلسه 137 88/07/19 غرر فی الحث عن الغایه ص 420

جلد 2، قسمت 2 جلسه 138 88/07/20 غرر فی دفع شکوک عن الغایه ص 423

جلد 2، قسمت 2 جلسه 139 88/07/25 إذا علمت هذه ص 426

جلد 2، قسمت 2 جلسه 140 88/07/26 یوقل الأتفاق جاهل السبب ص 429

جلد 2، قسمت 2 جلسه 141 88/07/27 غرر فی العلّه الصوریه ص 433

جلد 2، قسمت 2 جلسه 142 88/07/28 غرر فی العله المادیه ص 436

جلد 2، قسمت 2 جلسه 143 88/08/02 أوکلیه أوماهو الجزئی ص 440

جلد 2، قسمت 2 جلسه 144 88/08/03 غرر فی أحکام مشترکه بین ... ص 446

جلد 2، قسمت 2 جلسه 145 88/08/04 و لو کان المراد العقل؟ ص 448

جلد 2، قسمت 2 جلسه 146 88/08/05 و منها قولنا: بینهما تضایف و هو .. ص 449

جلد 2، قسمت 2 جلسه 147 88/08/11 و من دلیل الوسط و الطرف ص 453

جلد 2، قسمت 2 جلسه 148 88/08/12 الفریده الأولی: فی رسم الجوهر .. ص 462

جلد 2، قسمت 2 جلسه 149 88/08/16 الفریده الثانیه: فی رسم العرض ... ص 468

جلد 2، قسمت 2 جلسه 150 88/08/17 تتمه و از خارج بحث شد ص 470

جلد 2، قسمت 2 جلسه 151 88/08/18 الفریده الثالثه: فی البحث عن ... ص 474

جلد 2، قسمت 2 جلسه 152 88/08/19 و لیس کم قابل الضدیه ص 475

جلد 2، قسمت 2 جلسه 153 88/08/30 غرر فی الکیف ص 480

جلد 2، قسمت 2 جلسه 154 88/09/01 بیان لکیف محسوس ـ إنفعالی ... ص 482

جلد 2، قسمت 2 جلسه 155 88/09/02 غرر فی العلم ص 485

جلد 2، قسمت 2 جلسه 156 88/09/08 و من تلک الأبحاث تقسیمه ص 487

جلد 2، قسمت 2 جلسه 157 88/09/16 و العلم تفصیلی أو إجمالی ص 488

جلد 2، قسمت 2 جلسه 158 88/09/17 و منها الوضع، الوضع هیئه لشیء ص 492


قبلیبعدی