صفحه نخست | شرح منظومه | فایل صوتی جلسات | جلد دوم، قسمت اول

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


جلد و قسمت جلسه
تاریخ مبحث و صفحه
فایل صوتی
جلد 2، قسمت 1
جلسه 1 86/08/24

خطبه المصنف و شرحها ص 34

جلد 2، قسمت 1 جلسه 2 86/08/25 و هو بصورته ص 36

جلد 2، قسمت 1 جلسه 3 86/08/26 حثا لأولی الاذواق ص 38

جلد 2، قسمت 1 جلسه 4 86/08/27 یا واهب العقل لک المحامد ص 40

جلد 2، قسمت 1 جلسه 5 86/08/28 یامن هو اختفی لفرط نوره ص 44

جلد 2، قسمت 1 جلسه 6 86/08/29 أی القران المجید بالخیر اکثیر سمیت ص 49

جلد 2، قسمت 1 جلسه 7 86/09/03 الفریده الاولی فی الوجود و العدم ص 60

جلد 2، قسمت 1 جلسه 8 86/09/04 و کهنه و هو الحقیقه البسیطه ص 61

جلد 2، قسمت 1 جلسه 9 86/09/05 غرر فی أصاله الوجود ص 64

جلد 2، قسمت 1 جلسه 10 86/09/06 احد هما ان الأصل فی التحقق ... ص 66

جلد 2، قسمت 1 جلسه 11 86/09/10 و ثانیهما انّ الاصل هوالماهیه ... ص 66

جلد 2، قسمت 1 جلسه 12 86/09/11 و الرابع قولنا: کون المراتب ص 69

جلد 2، قسمت 1 جلسه 13 86/09/12 والخامس قولنا ص 71

جلد 2، قسمت 1 جلسه 14 86/09/13 والسادس قولنا ص 74

جلد 2، قسمت 1 جلسه 15 86/09/17 و لم یتّم مسأله التوحید التی ... ص 74

جلد 2، قسمت 1 جلسه 16 86/09/18 غرر فی اشتراک الوجود ص 77

جلد 2، قسمت 1 جلسه 17 86/09/19 الأول ما اشیر الیه بقولنا ص 79

جلد 2، قسمت 1 جلسه 18 86/09/25 والخامس انّ خصمنا ص 83

جلد 2، قسمت 1 جلسه 19 86/09/26 غرر فی زیاده الوجود علی الماهیه ص 89

جلد 2، قسمت 1 جلسه 20 86/09/27 ثم أشرنا الی ادّله اربعه ... ص 90

جلد 2، قسمت 1 جلسه 21 86/10/01 فلیس عیناً ولا جزءً لها ص 90

جلد 2، قسمت 1 جلسه 22 86/10/02 و کون هذا، تسلسلاً ص 92

جلد 2، قسمت 1 جلسه 23 86/10/03 والفردمن الوجود، کالمطلق منه ص 93

جلد 2، قسمت 1 جلسه 24 86/10/04 غرر فی انّ الحق تعالی إنیّته صرفه ص 97

جلد 2، قسمت 1 جلسه 25 86/10/10 إنتهی. ما هیته، ای ما به هو هو ص 100

جلد 2، قسمت 1 جلسه 26 86/11/07 غرر فی بیان الأقوال ص 106

جلد 2، قسمت 1 جلسه 27 86/11/08 قالاختلاف بین الأنوار لیس اختلافاً ص 107

جلد 2، قسمت 1 جلسه 28 86/11/09 ولاالقوه ولاشده و لا توسط شرط ص 107

جلد 2، قسمت 1 جلسه 29 86/11/14 والوجود عند طائفه مشّائیه ص 111

جلد 2، قسمت 1 جلسه 30 86/11/15 ان قلت ص 112

جلد 2، قسمت 1 جلسه 31 86/11/16 و ایضاً لوا نتزع مفهوم واحد ص 112

جلد 2، قسمت 1 جلسه 32 86/11/20 کانّ من مذهب منسوب ص 114

جلد 2، قسمت 1 جلسه 33 86/11/21 و اما نحن فنعتقدان ص 116

جلد 2، قسمت 1 جلسه 34 86/11/23 غرر فی الوجود الذهنی ص 122

جلد 2، قسمت 1 جلسه 35 86/12/04 ثم اشرنا الی وجوه من الادله ص 124

جلد 2، قسمت 1 جلسه 36 87/01/18 والثانی قولنا ص 124

جلد 2، قسمت 1 جلسه 37 87/01/19 والثالث قولنا ص 125

جلد 2، قسمت 1 جلسه 38 87/01/20 والذّات ای الماهیه ص 126

جلد 2، قسمت 1 جلسه 39 87/01/21 ولزم بنظر العقل أیضا ص 126

جلد 2، قسمت 1 جلسه 40 87/01/22 فانکر الوجود الدهنی ص 128

جلد 2، قسمت 1 جلسه 41 87/01/25 قم أورد علی نفسه انّ هذا هو ... ص 134

جلد 2، قسمت 1 جلسه 42 87/01/27 بحمل ذات ص 138

جلد 2، قسمت 1 جلسه 43 87/01/31 ان قلت: تلک الماهیات ص 141

جلد 2، قسمت 1 جلسه 44 87/02/01 ان قلت ص 144

جلد 2، قسمت 1 جلسه 45 87/02/02 و لکن بعداللتّیا والتّی ص 145

جلد 2، قسمت 1 جلسه 46 87/02/07 والظهور و الوجود للنفس ص 146

جلد 2، قسمت 1 جلسه 47 87/02/08 و امّا مسلک التضایف الذی سلکه ص 149

جلد 2، قسمت 1 جلسه 48 87/02/09 ثم انّ مراد القائل باتحاد المدرک ص 164

جلد 2، قسمت 1 جلسه 49 87/02/10 غرر فی تعریف:المعقول الثانی ص 164

جلد 2، قسمت 1 جلسه 50 87/02/14 و الاوّل المقصود به من القضایا ... ص 166

جلد 2، قسمت 1 جلسه 51 87/02/15 غرر فی ان الوجود مطلق و مقید ... ص 171

جلد 2، قسمت 1 جلسه 52 87/02/16 غرر فی أحکام سلبیه للوجود ص 173

جلد 2، قسمت 1 جلسه 53 87/02/17 و منها انه لیس جزء لشیء ص 175

جلد 2، قسمت 1 جلسه 54 87/02/21 غرر فی انّ تکثر الوجود ص 179

جلد 2، قسمت 1 جلسه 55 87/02/22 غرر فی انّ المعدوم لیس بشیء ص 183

جلد 2، قسمت 1 جلسه 56 87/02/23 و اعترض الکاتبی علی هذا الحد ص 187

جلد 2، قسمت 1 جلسه 57 87/02/24 غرر فی عدم التمایز و العلیه فی ... ص 189

جلد 2، قسمت 1 جلسه 58 87/07/20 غرر فی انّ المعدوم لایعاد بعینه ص 193

جلد 2، قسمت 1 جلسه 59 87/07/21 و منها: أنه علی تقدیر جواز الاعاده ص 198

جلد 2، قسمت 1 جلسه 60 87/07/22 و منها: أنه علی تقدیر جواز ... ص 200


قبلیبعدی