صفحه نخست | شرح منظومه | فایل صوتی جلسات | جلد پنجم، قسمت اول

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


جلد و قسمت جلسه
تاریخ مبحث و صفحه
فایل صوتی
جلد 5، قسمت 1 جلسه 1 90/11/17 غرر فی انها ما هی و هل و ... ص 16

جلد 5، قسمت 1 جلسه 2 90/11/18 اقول ص 21

جلد 5، قسمت 1 جلسه 3 90/11/23 قدقیل ص 24

جلد 5، قسمت 1 جلسه 4 90/11/24 غرر فی المشاعر الظاهر ... ص 28

جلد 5، قسمت 1 جلسه 5 90/11/29 غرر فی ذکر القوال فی کیفیه ... ص 38

جلد 5، قسمت 1 جلسه 6 90/11/30 و صدر الارا هو رای الصدور فهو ص 47

جلد 5، قسمت 1 جلسه 7 90/12/01 غرر فی الحواس الباطنه ص 54

جلد 5، قسمت 1 جلسه 8 90/12/02 اقول - المشکل ص 60

جلد 5، قسمت 1 جلسه 9 90/12/06 بیان الملازمه ص 61

جلد 5، قسمت 1 جلسه 10 90/12/07 ثم رجعنا الی وجه ص 63

جلد 5، قسمت 1 جلسه 11 90/12/08 غرر فی اقوی المحرکه الحیوانیه ص 74

جلد 5، قسمت 1 جلسه 12 90/12/14 غرر فی النفس الناطقه ص 114

جلد 5، قسمت 1 جلسه 13 90/12/15 النفس فی الحدوث جسمانیه ص 115

جلد 5، قسمت 1 جلسه 14 90/12/16 اذا عرفت هذا فاعور ص 118

جلد 5، قسمت 1 جلسه 15 90/12/20 غرر فی ذکر الادله علی ... ص 125

جلد 5، قسمت 1 جلسه 16 90/12/21 و الثانی – قولنا – کذا ص 127

جلد 5، قسمت 1 جلسه 17 90/12/22 و الثالث - قولنا ص 131

جلد 5، قسمت 1 جلسه 18 91/01/20 و الخامس قولنا ص 141

جلد 5، قسمت 1 جلسه 19 91/01/21 و السابع قولنا ص 146

جلد 5، قسمت 1 جلسه 20 91/01/22 و یرشد اولی البصایر ص 153

جلد 5، قسمت 1 جلسه 21 91/01/26 غرر فی العقل النظری و ... ص 165

جلد 5، قسمت 1 جلسه 22 91/01/27 قال المعلم الثانی ص 167

جلد 5، قسمت 1 جلسه 23 91/01/28 ثم انا اشرنا ص 171

جلد 5، قسمت 1 جلسه 24 91/01/29 و العقل فعال تعزی نار ص 174

جلد 5، قسمت 1 جلسه 25 91/02/02 و اشرنا الی مراتب الثانی ص 177

جلد 5، قسمت 1 جلسه 26 91/02/03 احدهما ص 182

جلد 5، قسمت 1 جلسه 27 91/02/09 غرر فی بعض احوال النفس ص 185

جلد 5، قسمت 1 جلسه 28 91/02/10 غرر فی ابطال التناسخ ص 190

جلد 5، قسمت 1 جلسه 29 91/02/11 غررفی اقسام التناسخ ص 196

جلد 5، قسمت 1 جلسه 30 91/02/12 و النقل و البروز و التمثل ص 200

جلد 5، قسمت 1 جلسه 31 91/02/16 غرر فی بعض احکام النفوس ... ص 206

جلد 5، قسمت 1 جلسه 32 91/02/17 الحق – ان النفوس الفلکیه ص 209

جلد 5، قسمت 1 جلسه 33 91/02/18 ص

جلد 5، قسمت 1 جلسه 34 91/02/19 ص 224

جلد 5، قسمت 1 جلسه 35 91/02/24 ثم شرعنا فی بیان اقسام ... ص 228

جلد 5، قسمت 1 جلسه 36 91/02/25 ثم رجعنا الی اول الکلام ص 230

جلد 5، قسمت 1 جلسه 37 91/02/30 غرر فی تلقیات النفس ص 236

جلد 5، قسمت 1 جلسه 38 91/02/31 غرر فی بیان بعض احوال ... ص 241

جلد 5، قسمت 1 جلسه 39 91/03/01 غرر فی بعض المرییات النفسیه ص 246

جلد 5، قسمت 1 جلسه 40 91/03/02 و ثانیتها – ان یقوی التخییل ص 253

جلد 5، قسمت 1 جلسه 41 91/03/06 الفریده الثالثه فی بیان ... ص 262


قبلیبعدی