صفحه نخست | شرح منظومه | فایل صوتی جلسات | جلد چهارم، قسمت دوم

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


جلد و قسمت جلسه
تاریخ مبحث و صفحه
فایل صوتی
جلد 4، قسمت 2 جلسه 50 90/07/04 غرر فی ان المحرک غیر ... ص 266

جلد 4، قسمت 2 جلسه 51 90/07/05 غرر فی بیان الاقوال فی ... ص 269

جلد 4، قسمت 2 جلسه 52 90/07/09 فقولنا – من – بیانیه ص 270

جلد 4، قسمت 2 جلسه 53 90/07/10 و کذا ما فی الطبیعیات الشفا ص 272

جلد 4، قسمت 2 جلسه 54 90/07/11 فغیر السیال  من ص 274

جلد 4، قسمت 2 جلسه 55 90/07/18 غرر فی المقولات التی تقع ... ص 279

جلد 4، قسمت 2 جلسه 56 90/07/23 فالکم  ما فیه ص 282

جلد 4، قسمت 2 جلسه 57 90/07/24 و قد یقال لاصحاب هذا القول ص 285

جلد 4، قسمت 2 جلسه 58 90/07/25 و لما فرغنا عن ذکر المقولات ص 287

جلد 4، قسمت 2 جلسه 59 90/07/30 الاول قولنا ص 290

جلد 4، قسمت 2 جلسه 60 90/08/01 ان قلت ص 294

جلد 4، قسمت 2 جلسه 61 90/08/02 و الثانی قولنا ص 294

جلد 4، قسمت 2 جلسه 62 90/08/03 و الثالث قولنا ص 297

جلد 4، قسمت 2 جلسه 63 90/08/07 غرر فی تعیین هذه الحرکه ص 301

جلد 4، قسمت 2 جلسه 64 90/08/08 و معنی اعتبار صوره ص 305

جلد 4، قسمت 2 جلسه 65 90/08/09 لوجودها و تشخصها هی الواحد ص 305

جلد 4، قسمت 2 جلسه 66 90/08/17 دفع – لما یتوهم فی المقام ص 307

جلد 4، قسمت 2 جلسه 67 90/08/21 و الفعلیه فی الهیولی عین ... ص 308

جلد 4، قسمت 2 جلسه 68 90/08/28 ثم اشرنا الی  فذلکه ما تقدم ص 310

جلد 4، قسمت 2 جلسه 69 90/08/29 غرر فی الوحده العددیه ص 318

جلد 4، قسمت 2 جلسه 70 90/09/26 غرر فی الزمان ص 326

جلد 4، قسمت 2 جلسه 71 90/09/27 و ها هنا اشکال ص 328

جلد 4، قسمت 2 جلسه 72 90/09/28 غرر فی المکان ص 336

جلد 4، قسمت 2 جلسه 73 90/10/12 و الحق – ان المکان بعد انه ص 340

جلد 4، قسمت 2 جلسه 74 90/10/13 غرر فی امتناع الخلا ص 344

جلد 4، قسمت 2 جلسه 75 90/10/17 غرر فی الشکل ص 348

جلد 4، قسمت 2 جلسه 76 90/10/18 غرر فی الجهه ص 352

جلد 4، قسمت 2 جلسه 77 90/10/19 فیلزم السما الاستداره ص 355

جلد 4، قسمت 2 جلسه 78 90/11/09 غرر فی حدوث الجسام و ... ص 362

جلد 4، قسمت 2 جلسه 79 90/11/10 فقال بعضهم ص 369

جلد 4، قسمت 2 جلسه 80 90/11/15 و عند فیثاغورس و اصحابه ص 373


قبلیبعدی