صفحه نخست | شرح منظومه | فایل صوتی جلسات | جلد چهارم، قسمت اول

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


جلد و قسمت جلسه
تاریخ مبحث و صفحه
فایل صوتی
جلد 4، قسمت 1 جلسه 1 89/10/04 الفریده الاولی – فی حقیقه ... ص 104

جلد 4، قسمت 1 جلسه 2 89/10/05 اذا عرفت هذا فنقول ص 106

جلد 4، قسمت 1 جلسه 3 89/10/06 ان قلت ص 107

جلد 4، قسمت 1 جلسه 4 89/10/07 و اما مسیله نفی ترکیب ... ص 110

جلد 4، قسمت 1 جلسه 5 89/10/11 اقول – لعله - قدس سره ص 113

جلد 4، قسمت 1 جلسه 6 89/10/12 و الحق ان التعریف ص 114

جلد 4، قسمت 1 جلسه 7 89/10/19 غرر فی ذکر الاقوال فی ... ص 117

جلد 4، قسمت 1 جلسه 8 89/10/20 فالجسم البسیط عندالمتکلم ص 124

جلد 4، قسمت 1 جلسه 9 89/10/21 و الجواب کما فی المحاکمات ص 126

جلد 4، قسمت 1 جلسه 10 89/10/25 و سیاتی ان النفس فی وحدته ص 127

جلد 4، قسمت 1 جلسه 11 89/10/26 و الفرق بین هذا القول ص 129

جلد 4، قسمت 1 جلسه 12 89/10/27 ورد علیه الفاضل الباغنوی ص 131

جلد 4، قسمت 1 جلسه 13 89/10/28 ثم مع کون الجزا الفریضه ص 133

جلد 4، قسمت 1 جلسه 14 89/11/24 و فیه کلام ص 135

جلد 4، قسمت 1 جلسه 15 89/11/25 غرر فی اثبات الهیولی ... ص 145

جلد 4، قسمت 1 جلسه 16 89/11/26 والی قسمی الذاتی اشرنا ... ص 149

جلد 4، قسمت 1 جلسه 17 89/11/30 بل التحقیق ص 150

جلد 4، قسمت 1 جلسه 18 89/12/03 اصل اخر ص 152

جلد 4، قسمت 1 جلسه 19 89/12/14 اصلان اخران ص 154

جلد 4، قسمت 1 جلسه 20 89/12/16 اذا تمهدت هذه الصول ص 156

جلد 4، قسمت 1 جلسه 21 89/12/17 و اما المسلک الثانی ص 158

جلد 4، قسمت 1 جلسه 22 89/12/21 و فصلها ص 162

جلد 4، قسمت 1 جلسه 23 89/12/22 و فیما ذکرنا جواب عما ص 163

جلد 4، قسمت 1 جلسه 24 89/12/23 اسماها فی الاصطلاح تختلف ص 168

جلد 4، قسمت 1 جلسه 25 90/01/15 غرر فی ابطال الجز الذی ... ص 171

جلد 4، قسمت 1 جلسه 26 90/01/16 الراس مقدار لزم انفکاکه عنه ص 173

جلد 4، قسمت 1 جلسه 27 90/01/17 فعلی الاول اما ان تکون ص 176

جلد 4، قسمت 1 جلسه 28 90/01/20 مما نفی الجز الذی ص 178

جلد 4، قسمت 1 جلسه 29 90/01/21 و عذره – ای عذر النظام الطفره ص 180

جلد 4، قسمت 1 جلسه 30 90/01/22 و یسکن ذاک ص 181

جلد 4، قسمت 1 جلسه 31 90/01/23 غرر فی اثبات تناهی البعاد ص 187

جلد 4، قسمت 1 جلسه 32 90/01/27 واعترض علیه صاحب ... ص 205

جلد 4، قسمت 1 جلسه 33 90/02/03 و اجاب – بان نسبه زیاده البعد ص 206

جلد 4، قسمت 1 جلسه 34 90/02/04 و ربما یدفع المنع بانه ص 208

جلد 4، قسمت 1 جلسه 35 90/02/05 غرر فی ان الصوره فی هذا ... ص 213

جلد 4، قسمت 1 جلسه 36 90/02/06 بیان الزوم ص 215

جلد 4، قسمت 1 جلسه 37 90/02/10 کما قلنا – و ذا محال ص 220

جلد 4، قسمت 1 جلسه 38 90/02/11 غرر فی ان کلا من الهیولی ... ص 224

جلد 4، قسمت 1 جلسه 39 90/02/12 اجبنا ص 226

جلد 4، قسمت 1 جلسه 40 90/02/13 غرر فی الصوره النوعیه ص 226

جلد 4، قسمت 1 جلسه 41 90/02/18 ان قیل ص 231

جلد 4، قسمت 1 جلسه 42 90/02/19 الا ان العذر ص 233

جلد 4، قسمت 1 جلسه 43 90/02/20 الفریده الثانیه فی لواحق ... ص 239

جلد 4، قسمت 1 جلسه 44 90/02/24 غرر فی ذکر تعاریف للحرکه ص 244

جلد 4، قسمت 1 جلسه 45 90/02/25 انها کمال اول ص 248

جلد 4، قسمت 1 جلسه 46 90/02/26 و باصطللح ص 251

جلد 4، قسمت 1 جلسه 47 90/02/27 غرر فی تقسیمها ص 256

جلد 4، قسمت 1 جلسه 48 90/02/31 و ایضا الحرکه عرضیه ص 259

جلد 4، قسمت 1 جلسه 49 90/03/01 و ما علی خارجه یدیر نفسه ص 262


قبلیبعدی