صفحه نخست | شرح منظومه | فایل صوتی جلسات | جلد سوم، قسمت دوم

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


جلد و قسمت جلسه
تاریخ مبحث و صفحه
فایل صوتی
جلد 3، قسمت 2
جلسه 47 89/07/03

غرر فی انحاء تقسیمات لفعل ... ص 660

جلد 3، قسمت 2 جلسه 48 89/07/04 بتم – متعلق بیفی ص 661

جلد 3، قسمت 2 جلسه 49 89/07/05 و اذا عرفت هذه فاعرف ان ایاها ص 662

جلد 3، قسمت 2 جلسه 50 89/07/06 غرر فی ان ما صدر عنه تعالی ص 665

جلد 3، قسمت 2 جلسه 51 89/07/10 غرر فی اثبات ان اول ما صدر ... ص 666

جلد 3، قسمت 2 جلسه 52 89/07/13 او اخریین فتلازم بینهما بطل ص 669

جلد 3، قسمت 2 جلسه 53 89/07/17 غرر فی کیفیته حصول الکثره ... ص 672

جلد 3، قسمت 2 جلسه 54 89/07/18 و هکذا یصدر من کل عقل ... ص 673

جلد 3، قسمت 2 جلسه 55 89/07/19 غرر فی ربط الحادث بالقدیم ص 676

جلد 3، قسمت 2 جلسه 56 89/07/20 فعله کل حادث مرکب من ... ص 679

جلد 3، قسمت 2 جلسه 57 89/07/24 أیضا فی ربط الحادث بالقدیم ... ص 679

جلد 3، قسمت 2 جلسه 58 89/07/25 و منهاجعل المقربات والمصححات ص 680

جلد 3، قسمت 2 جلسه 59 89/08/01 غرر فی کیفیته حصول التکثر ... ص 683

جلد 3، قسمت 2 جلسه 60 89/08/02 و نور الانوار تعالی شانه ص 684

جلد 3، قسمت 2 جلسه 61 89/08/03 و هکذا سوانح الانوار قال ... ص 685

جلد 3، قسمت 2 جلسه 62 89/08/04 غرر فی تمایز الاشعه العقلیه ... ص 689

جلد 3، قسمت 2 جلسه 63 89/08/08 غرر فی فذلکه ما ذکر ص 690

جلد 3، قسمت 2 جلسه 64 89/08/09 و ایضا ان لاعلین انتسب ... ص 694

جلد 3، قسمت 2 جلسه 65 89/08/10 غرر فی ان الافاعیل المتقنه ... ص 699

جلد 3، قسمت 2 جلسه 66 89/08/12 لکل نوع له فرد فی هذا العالم ص 707

جلد 3، قسمت 2 جلسه 67 89/08/17 لبدن واحد – اللام صله وقایه ص 712

جلد 3، قسمت 2 جلسه 68 89/08/18 و ایضا مما تمسک به فی حکمه... ص 715

جلد 3، قسمت 2 جلسه 69 89/08/29 و لما قالوا – انها قائمه بذاتها ... ص 720

جلد 3، قسمت 2 جلسه 70 89/08/30 و قیل – المثل عالم المثال ص 725

جلد 3، قسمت 2 جلسه 71 89/09/01 غرر فی قاعده امکان الاشرف ص 729

جلد 3، قسمت 2 جلسه 72 89/09/02 ثم قولنا – و النور الاسفهبد ص 731


قبلیبعدی