صفحه نخست | رسایل | فایل صوتی جلسات | سال دوم: جلسات 1 تا 50

فایل های صوتی درس رسائل چاپ کنگره، الطبعه الخامسه عشره، 1433 ه.ق. تا جلسه مورخ 1394/03/04 از جلد دوم مبحث شبهه وجوبیه و از جلسه مورخ 1394/06/28 به بعد از جلد اول، مبحث قطع و ظن

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.

 

جلسه و تاریخ مبحث و صفحه فایل صوتی جلسه و تاریخ مبحث و صفحه فایل صوتی

جلسه 1 94/02/08

ص 330
جلسه 2 94/02/09 ص 332 

جلسه 3 94/02/15

ص 333
جلسه 4 94/02/16 ص 335 

جلسه 5 94/02/19

ص 337
جلسه 6 94/02/20 ص 338 

جلسه 7 94/02/21

ص 340
جلسه 8 94/02/22 ص 341 

جلسه 9 94/02/23

ص 344
جلسه 10 94/02/27 ص 346

جلسه 11 94/02/28

ص 348
جلسه 12 94/02/29 ص 349

جلسه 13 94/02/30

قسمت اول و دوم - ص 352 جلسه 14 94/03/02 ص 354
جلسه 15 94/03/03 ص 356 جلسه 16 94/03/04 ص 356

جلسه 17 94/06/28

ص 29
جلسه 18 94/06/29 ص 29

جلسه 19 94/06/31

ص 29
جلسه 20 94/07/05 ص 30

جلسه 21 94/07/06

ص 31
جلسه 22 94/07/07 ص 33

جلسه 23 94/07/08

ص 34
جلسه 24 94/07/11 ص 37

جلسه 25 94/07/12

ص 38
جلسه 26 94/07/13 ص 40

جلسه 27 94/07/14

ص 41
جلسه 28 94/07/15 ص 43

جلسه 29 94/08/09

ص 44
جلسه 30 94/08/10 ص 44

جلسه 31 94/08/11

ص 47
جلسه 32 94/08/12 ص 49

جلسه 33 94/08/13

ص 51
جلسه 34 94/08/16 ص 52

جلسه 35 94/08/18

ص 54 جلسه 36 94/08/19 ص 55

جلسه 37 94/08/20

ص 56 جلسه 38 94/08/23 ص 57

جلسه 39 94/08/24

ص 60 جلسه 40 94/08/25 ص 61

جلسه 41 94/08/26

ص 62 جلسه 42 94/08/27 ص 64

جلسه 43 94/08/30

ص 65 جلسه 44 94/09/02 ص 66

جلسه 45 94/09/03

ص 66 جلسه 46 94/09/04 ص 69

جلسه 47 94/09/23

ص 71 جلسه 48 94/09/24 ص 73

جلسه 49 94/09/25

ص 74 جلسه 50 94/09/30 ص 75
قبلیبعدی